Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

KÖZÉRDEKŰ ADATOK
ALAPÍTVÁNY

Színház- és Filmművészetért Alapítvány
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Sr. Tartalom Adat
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv adatai Név: Színház- és Filmművészetért Alapítvány
2. Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21
3. Postai cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.
4. Telefonszám: +36 70 584 6094
5. Elektronikus levélcím: titkarsag@szinhazesfilm.hu
6. Honlap: www.szfe.hu
7. Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.

8. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Organogram

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

9. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Név: Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök

Elektronikus levélcím: attila.vidnyanszky@szinhazesfilm.hu

Név: Dr. Bacsa György kuratóriumi tag

Elektronikus levélcím: gyorgy.bacsa@szinhazesfilm.hu

Név: Dr. Lajos Tamás László kuratóriumi tag

Elektronikus levélcím: tamas.lajos@szinhazesfilm.hu

Név: Rátóti Zoltán kuratóriumi tag

Elektronikus levélcím: zoltan.ratoti@szinhazesfilm.hu

Név: Dr. Világi Oszkár kuratóriumi tag

Elektronikus levélcím: oszkar.vilagi@szinhazesfilm.hu

Név: Dr. Szitás Péter kuratóriumi titkár

Elektronikus levélcím: peter.szitas@szinhazesfilm.hu

Telefon: +36 70 584 6094

10. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Név: Dr. Szitás Péter kuratóriumi titkár

Elektronikus levélcím: peter.szitas@szinhazesfilm.hu

Telefon: +36 70 584 6094

Ügyfélfogadás: 8:00 – 16:00

11. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Kuratórium:

5 fő

Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök attila.vidnyanszky@szinhazesfilm.hu

Dr. Bacsa György kuratóriumi tag gyorgy.bacsa@szinhazesfilm.hu

Dr. Lajos Tamás László kuratóriumi tag tamas.lajos@szinhazesfilm.hu

Rátóti Zoltán kuratóriumi tag zoltan.ratoti@szinhazesfilm.hu

Dr. Világi Oszkár kuratóriumi tag oszkar.vilagi@szinhazesfilm.hu

12. A közfeladatot ellátó szerv fenntartása, irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 1.       Név: Színház- és Filmművészeti Egyetem

Székhely: 1088 Rákóczi út 21.

Postai cím: 1088 Rákóczi út 21.

Telefonszám: +36 1 318-8111

Elektronikus levélcím: honlap@szfe.hu

Honlap: www.szfe.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.

2.       Név: Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Postai cím: 1088 Rákóczi út 21.

Telefonszám: +36 1 486-3400

Elektronikus levélcím: info@urania-nf.hu

Honlap: https://urania-nf.hu/

Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

1088 Budapest, Rákóczi út 25. 3. em. 32.

3.       Név: OSZMI Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Postai cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57.

Telefonszám: +36 1 375-1184

Elektronikus levélcím: oszmi@oszmi.hu

Honlap: https://oszmi.hu/

Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

1013 Budapest, Krisztina krt. 57.

13. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 1.       Név: Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Postai cím: 1088 Rákóczi út 21.

Telefonszám: +36 1 486-3400

Elektronikus levélcím: info@urania-nf.hu

Tevékenységi köre: főtevékenység: filmvetítés

Képviselőjének neve: Óvári Gyula ügyvezető

Részesedés mértéke: 100%

2.       Név: OSZMI Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Postai cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57.

Telefonszám: +36 1 375-1184

Elektronikus levélcím: oszmi@oszmi.hu

Tevékenységi köre: főtevékenység: múzeumi tevékenység

Képviselőjének neve: Dr. Bodolay Géza ügyvezető

Részesedés mértéke: 100%

14. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Jelenleg nincs Alapítvány által alapított közalapítvány.
15. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Alapítvány esetében nem értelmezhető.
16. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Jelenleg nincs Alapítvány által alapított lap.
17. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Az Alapítványt a Magyar Kormány nevében eljárva az innovációs- és technológiai miniszter alapította.

Alapítvány törvényességi felügyeletét a Fővárosi Törvényszék látja el.

Név: Fővárosi Törvényszék

Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 27.

Postai cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

Telefonszám: +36 1 354 6000

Elektronikus levélcím: ft.elnokseg@birosag.hu

Honlap: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok            
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A jogszabályok elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény;

A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény;

A Színház- és Filmművészetért Alapítvány Alapító Okirata

A Színház- és Filmművészetért Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

A Színház- és Filmművészetért Alapítvány Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A Színház- és Filmművészetért Alapítvány 2020. augusztus 24. napján kezdte meg működését, mint közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány. Kiemelt feladata a Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén –, a fenntartott intézmény(ek) számára rendelkezésre álló források folyamatos bővítése, melynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

Az Alapítvány közfeladata továbbá a magyar és az európai filmértékek, a kortárs és a klasszikus filmművészet kincseinek megőrzése és bemutatása; a kortárs színművészet támogatása a magyar színjátszás múltjának megismertetésével és bemutatásával, valamint értékeinek és örökségének megőrzésével és hozzáférhetővé tételével; a magyar színházművészet hagyományainak ápolása, minőségelvű színházi ambíciók felkarolása, a drámairodalom színrevitelének támogatása.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Az Alapítvány esetében nem értelmezhető.
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Az Alapítvány esetében nem értelmezhető.
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Színház- és Filmművészeti Egyetem által nyújtott felsőoktatási szolgáltatás. A képzésekről részletes információ az Egyetem honlapján található. Az igénybevétel rendjét a jogszabályok keretei között a Hallgatói Követelményrendszer rögzíti.
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Az Alapítvány adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata.

Az Alapítvány közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítése, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló szabályzat.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Jelenleg nincs az Alapítványnak nyilvános kiadványa.
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A testületi szerv döntéseit a Kuratórium elnökének közreműködésével a Kuratórium Titkársága készíti elő.

A testületi szerv üléseinek eljárásrendjét a Kuratórium Ügyrendje tartalmazza.

A testületi szerv ülései, valamint határozatai nem nyilvánosak.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Az Alapítvány esetében nem értelmezhető.
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://archiv.szfe.hu/szinhaz-es-filmmuveszetert-alapitvany/
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk https://archiv.szfe.hu/szinhaz-es-filmmuveszetert-alapitvany/
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Az Alapítvány vagyonellenőre dr. Martonyi Zoltán. Az alapítványi vagyonellenőr feladata annak ellenőrzése, hogy az alapítvány vagyonkezelési tevékenysége megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban, az alapító okiratban és a vagyonkezelési tevékenységre vonatkozó alapítványi szabályzatokban foglaltaknak. Az alapítványi vagyonellenőr ellenőrzi továbbá a kuratórium, illetve a felügyelőbizottság törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítését.
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki nyújthat be igényt. Ilyen igényt az Alapítvány alábbi elérhetőségein lehet benyújtani:

Postai úton: Színház- és Filmművészetért Alapítvány, 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4.

Elektronikusan: peter.szitas@szinhazesfilm.hu címre.

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Az Alapítvány a KSH és MNB részére, valamint negyedévente a Pénzügyminisztérium részére szolgáltat adatot.
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a kuratóriumi titkár nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben

január 31-éig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Az Alapítvány nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Az Alapítvány nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Az Alapítvány nem rendelkezik különös és egyedi közzétételi listával.
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével Az Alapítvány nem rendelkezik kulturális közadatokra és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó listával.
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Az Alapítvány nem rendelkezik kulturális közadatokra és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekkel.
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Az Alapítvány esetében nem értelmezhető.
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Az Alapítvány esetében nem értelmezhető.
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Az Alapítvány esetében nem értelmezhető.
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Az Alapítvány esetében nem értelmezhető.
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Az Alapítvány esetében nem értelmezhető.
III. Gazdálkodási adatok              
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója Az Alapítvány számviteli törvény szerinti éves beszámolója.
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Az Alapítvány foglalkoztatottainak és tisztségviselőinek létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Kedvezményezett neve: Színház- és Filmművészeti Egyetem

Támogatás célja: A Színház- és Filmművészeti Egyetem által folytatott színház- és filmművészeti képzés XXI. századi követelményeknek történő megfelelése érdekében való fejlesztés

Támogatás összege: 3.000.000.000.- Forint

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Az Alapítvány esetében nem értelmezhető.
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Jelenleg nincs az Alapítványnak nem alapfeladatai ellátására fordított kifizetése.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Jelenleg nincs az Alapítványnak Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztése.
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Közbeszerzési terv

BESZÁMOLÓ 

Üzleti jelentés a Színház- és Filmművészetért Alapítvány 2021.12.31. éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet

Éves beszámoló táblázatai

Közhasznúsági melléklet

Beszámoló 2022

Beszámoló 2021

Beszámoló 2020

Beszámoló

Kiegészítő melléklet

Könyvvizsgálói jelentés

Közhasznúsági melléklet