Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

A DOKTORI ISKOLA
FELÉPÍTÉSE

Az egyetem a színházművészeti valamint a film- és videóművészeti ágazatokban a MAB által akkreditált doktori iskolában doktori képzést folytat és a disszertációjukat sikeresen megvédők számára DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozatot ad.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek doktori fokozatának (DLA – Doctor of Liberal Arts) megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, film- és videóművészet, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996, illetve 1998 óta folyik doktori képzés.

A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, a 2009-ben és 2016-ban új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, írók és producerek is. A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi, társadalmi, jogi, gazdasági és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati alkotói gondolkodást igénylő kurzus és szeminárium.

Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit. A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak. A képzés négy éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra és a műhelymunkára is.

A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori alkotást és értekezést. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal.

A DI témakiírásait a Doktori Tanács évente hagyja jóvá. Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási és az alkotómunkát igazoló alkotói kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A DLA fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek, a komplex vizsga letétele és a házi védés teljesítése, valamint a disszertáció sikeres nyilvános védése után kerülhet sor.

A Doktori Iskola 2015. szeptemberétől a két évtizede működő DLA-képzés mellett PhD művészettudományi doktori képzést is indított.

A művészettudományi PhD-fokozat művészeti tevékenységhez nem feltétlenül kötődő, az önálló tudományos gondolat kifejtésének megvédése és a kutatási képesség igazolása után adható tudományos fokozat. A doktori iskola művészettudományi képzésére elsősorban olyan mesterszintű (MA) végzettséggel bíró kutatók, alkotók jelentkezését várjuk, akiknek elméleti, művészettudományi mesterszakja megfelel a művészeti doktori iskola szakterületének.

A jelentkezőknek a jelentkezéskor elméleti (kutatói) felkészültséget (alkalmasságot), publikációs illetve kurátori tevékenységet kell igazolnia. A művészettudományok tudományág

(angolul arts, németül Kunstwissenschaften) körébe azok a kutatási területek tartoznak, melyek egyszerre érintik a művészeti alkotásokat, valamint a bölcsész- és társadalomtudományi kutatásokat, s két vagy több tudományág határterületén, jellegzetesen interdiszciplináris metodikával dolgoznak.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen folyó graduális és doktori képzés gyakorlatában erős az átfedettség a színházi, a filmes, a videós diszciplínák között. Ez tetten érhető szinte minden alkotói fázisban a színészi játék, a rendezői gyakorlatok, a kreatív írás, a dramaturgia metodikájában, a menedzsment működésében. A művészeti és művészetelméleti gyakorlat átfedettségét tudományelméleti alapnak véve a Doktori Iskola színház- és filmművészeti DLA, valamint a művészettudományi PhD-programját párhuzamosan indítja.

Az akkreditációs feltételeket a MAB-nak a művészettudományi (PhD) doktori képzést szabályozó, 2010. július 2-án elfogadott állásfoglalása rögzíti.

A képzést a MAB 2014/10/XIV/25/2/731-es határozatával 2014. december 12-én engedélyezte.

Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval. A habilitált doktor címet az szerezheti meg, aki a doktori fokozatának megfelelő tudomány/ művészeti ágban magas szintű alkotó / tudományos tevékenységet folytat, amelyet rangos, jegyzett fesztiválok, díjak, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek igazolnak, emellett előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai művészeti vagy tudományos rendezvényeken. A habilitációs pályázati anyag benyújtását és elbírálását követően a jelölt egyetemi hallgatókból álló közönség előtt szakmai és tudományos előadás keretében magyar és egy szabadon tartott idegen nyelvű összefoglalóban kell, hogy ismertesse alkotó / tudományos munkásságának legfőbb eredményeit. A habilitált doktor cím az egyetem által a habilitációs bizottság döntése alapján kiadott oklevélben megjelölt tudomány/művészeti ágra szól, és feljogosít a tudomány/művészeti ág körében önálló egyetemi előadások rendszeres meghirdetésére. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen az alábbi tudomány/művészeti ágakban kerülhet sor ha­bi­li­tá­ciós eljárás lefolytatására:

Színházművészet

Film- és videóművészet

Művészet-tudomány

Szavazati jogú belső tagok:

Balázs Géza (elnök)

Vidnyánszky Attila

Káel Csaba

Kiss-B. Atilla

DÖK képviselő

Szavazati jogú külső tagok:

Sepsi Enikő

Tóth Péter