Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

DOKTORI ISKOLA
FELVÉTELI

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLÁJA 2023/2024-ES TANÉVÉRE FELVÉTELT HIRDET TELJES IDEJŰ DOKTORI KÉPZÉSRE

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek (DLA) és a művészettudomány (PhD) doktori fokozatának megszerzését teszi lehetővé. Olyan egyetemi vagy MA diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk, akik a színház-, a film- és videóművészet, a művészettudomány, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.

Kérjük kattintson a lenyíló ablakokra!

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLÁJA 2023/2024-ES TANÉVÉRE FELVÉTELT HIRDET TELJES IDEJŰ DOKTORI KÉPZÉSRE

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996. óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált és 2022-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola a művészeti területek (DLA) és a művészettudomány (PhD) doktori fokozatának megszerzését teszi lehetővé. Olyan egyetemi vagy MA diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk, akik a színház-, a film- és videóművészet, a művészettudomány, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.

A DLA program célja eredeti művészeti alkotás létrehozása, az alkotófolyamathoz kapcsolódó művészeti kutatás lefolytatása és a kutatói-alkotói folyamat eredményeit összefoglaló értekezés megírása. A DLA programra a négy év során létrehozandó művészeti alkotás és a hozzá kapcsolódó kutatási munkaterv leírásával lehet jelentkezni.

A PhD programban létrejövő művészettudományi kutatások a művészet, mint kutatás koncepcióját és gyakorlatát helyezik előtérbe – használva és inspirálva a művészeti egyetemi közeget. A PhD programra a színház- vagy filmművészeti tárgyú kutatási munkatervvel lehet jelentkezni.

A Doktori Iskolába jelentkezők előzetesen meghirdetett témák közül választhatnak majd, amelyek a doktori.hu oldalon, illetve az egyetem honlapján kerülnek meghirdetésre.

A képzés négy éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, amihez a Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutató- és alkotómunkát igazoló kutatási és alkotói kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenység is hasonló módon kerül értékelésre. A doktori fokozat megszerzéséhez vezető úton az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése után komplex vizsgát tesznek a hallgatók. A komplex vizsga sikeres abszolválása után kezdődik a fokozatszerzés kutatási-disszertációkészítési szakasza, aminek a végén a disszertáció nyilvános vitán történő megvédésével juthatnak el a PhD/DLA fokozat megszerzéséhez.

JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓK

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2023/2024-es tanévre, teljes idejű doktori képzésre az alábbi tudományágakban:

 • film- és videóművészet
 • művészettudomány
 • színházművészet.

A felvétel előtanulmányi és végzettségi követelményei:

 • DLA képzés esetén: művészeti egyetemi képzésben szerzett művész (MA) oklevél,
 • PhD képzés esetén: egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma. Bölcsészettudományi, művészettudományi, társadalomtudományi képzésben szerzett (MA) oklevél,
 • a szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből államilag elismert középfokú B2, (régebben „C”) típusú nyelvvizsga.

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A dokumentum sablonok letölthetők az egyetem honlapjáról:

https://archiv.szfe.hu/doktori-iskola-felveteli/

 • Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap DLA vagy PhD képzésre (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév jelentkezés.pdf)
 • Részletes szakmai életrajz (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév életrajz.pdf)
 • Doktori kutatási terv (3-6 oldal terjedelemben), (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév kutterv.pdf)
 • PhD képzésre való jelentkezés esetén publikációs lista, DLA jelentkezésnél alkotások listája (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév alkotás/publikáció.pdf)
 • A szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz) legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex, vagy „C” típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév nyelvvizsga.pdf)
 • Kérelem doktori tanulmányi ösztöndíjra felvételizők részére (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév ösztöndíj.pdf)
 • Egyetemi vagy MA végzettséget igazoló oklevél másolata (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév oklevél.pdf)
 • A jelentkezési díj befizetését igazoló csekk vagy bizonylat másolata (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév befizetés.pdf)

Jelentkezési határidő: 2023. május 31.

A felvételi vizsga időpontja: 2023. június 8–9.

A felvételi pontos időpontjáról és helyszínéről valamennyi jelentkező a megadott e-mail címére értesítést kap. A felvételi döntés időpontja: a felvételi vizsgát követő 8 napon belül.

A felvételi eljárás díja: 9.000 Ft.

Az összeg csak úgy fizethető be, ha előzetesen számlát küld intézményünk a jelentkező részére. Kérjük, a számlakiállítás érdekében az alábbi adatokat a szamlafogadas@szfe.hu címre szíveskedjen megküldeni: név, lakcím; tárgy: doktori felvételi.

Várható keretszám:

7 fő állami ösztöndíjas, maximum 20 fő önköltséges

Képzési díj:

Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok költségtérítése az első tanévben 260.000 Ft/félév.

 

A JELENTKEZÉSI BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

A pályázati dokumentumokat egy példányban papíron, továbbá elektronikus úton is be kell nyújtani.

Személyesen vagy postai úton:

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Rénes Balázs – Doktori Iskola

1088 Budapest, Vas u. 2/d.

Elektronikus úton:

E-mail: renes.balazs@szfe.hu

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Név, Doktori felvételi

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

A felvételi bizottság a benyújtott jelentkezési dokumentáció és a szóbeli vizsga eredményeit értékelve a jelölt motivációja, felkészültsége, elkötelezettsége alapján dönt. Mérlegeli a kutatási terv illeszkedését az egyetem alkotói és kutatói profiljához. Előnyt jelent több nyelv ismerete, aktív alkotói/kutatói tevékenység, oktatói tapasztalat, tudományos előélet.

Kapcsolat:

Doktori koordinátor: Rénes Balázs

Cím: 1088 Budapest, Vas u. 2/d.

Telefon: 06/1/551-5743

E-mail: renes.balazs@szfe.hu

Honlap: www.szfe.hu

JELENTKEZÉS A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSÉRE EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS ESETÉN

39. § (SZFE EDSZ)

(1) A doktori fokozatszerzés engedélyezését egyéni felkészülés alapján is kérelmezni lehet az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) elnökéhez benyújtott kérelemmel.

(2) A kérelemhez csatolni kell a következőket:

a) a jelentkező addigi művészeti/tudományos életművét és egyéb tanulmányait bemutató szakmai életrajzát, amely PhD fokozatszerzés esetén tartalmazza az önálló tudományos munkásság bemutatását cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon; művészeti (DLA) fokozat megszerzésének feltételeként pedig önálló művészeti alkotótevékenység eredményeinek a művészeti ág sajátosságainak megfelelő bemutatását.

b) a művészeti/tudományág műveléséhez szükséges, az adott tudományterületen szakirodalommal bíró két idegen nyelv ismeretének igazolását (Az egyik nyelvből legalább államilag elismert B2, (régebben „C”) típusú középfokú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítványt a hat világnyelv egyikéből).

(3) Egyéni felkészülés alapján a kérelemhez csatolni kell az egyetemi (MA) diploma másolatát.

(4) Az egyéni felkészülőnek a kérelemhez csatolnia kell a komplex vizsga (PhD/DLA) feltételeinek való megfelelés dokumentumait is.

(5) Az EDHT csak formailag kifogástalan kérelmeket bírál el. Az EDHT egy alkalommal felhívhatja a jelentkezőt hiánypótlásra.

(6) Az egyéni felkészülésre jelentkezők kérelmei a szervezett doktori képzésre jelentkezőkkel egyidőben kerülnek elbírálásra. Az EDHT írásban értesíti a jelöltet arról, hogy a jelentkezését elfogadta, illetve elutasította. A döntés ellen a jelentkező tizenöt munkanapon belül élhet jogorvoslattal.

(7) Egyéni felkészülő kérelmének támogatása esetén a doktori fokozatszerzési eljárás a komplex vizsga teljesítésével kezdődik. Sikeres vizsga után történik a hallgatói jogviszony létesítése.

(8) A komplex vizsgára való bocsátás engedélyezésével a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

(9) Az egyéni felkészülést engedélyező EDHT döntés elévül, ha 30 nappal az EDHT határozata után a Hallgatói Szerződés megkötésére és az egyéni felkészülési díj lerovására nem kerül sor.

(10) Az egyéni felkészülő az Egyetem gazdálkodására vonatkozó szabályzatok és jelen Szabályzatban foglaltak alapján önköltségtérítés ellenében veheti igénybe az Egyetem szolgáltatásait.

(11) Az egyéni felkészülő munkáját is témavezető segíti.

A szakmai portfóliók javasolt elemei:

PhD szakmai portfólió:

 • Tudományos tevékenység (önálló monográfiák, publikációk, szaktanulmányok, tudományos, ismeretterjesztő cikkek és hivatkozások (az MTMT-ben igazolható módon)
 • Oktatási tevékenység (SZFE vagy más hazai felsőoktatási, vagy szakirányú intézmény oktatója, óraadója, külföldi egyetemen vendégoktató)
 • Kutatói tevékenység (pl. hazai és nemzetközi kutatócsoportokban való igazolt részvétel)
 • Egyéb egyetemi tevékenység (pl. TDK/OTDK szervező/bíráló, ÚNKP témavezető/ bíráló, BA/MA szakdolgozati témavezető/konzulens/bíráló)
 • Konferencia-, workshoprészvétel (pl. szervezés, szakértő, előadó)
 • Kulturális, közéleti tevékenység (pl. szakmai kitüntetések/díjak, intézményvezetői tapasztalat)
 • Egyéb referenciák (pl. szakmai interjúk, kutatási projektek)
 • Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való tagság
 • Minden további szakmai teljesítmény, amelyet a jelentkező a pályázatához kapcsolódóan relevánsnak tart.

A jelentkezőnek igazolnia kell a portfóliójában megjelenő információk hitelességét.

DLA szakmai portfólió:

 • Előadóművészeti, alkotóművészeti tevékenység (az alkotások kistája az MTMT-ben igazolható módon)
 • Oktatási tevékenység (SZFE vagy más hazai felsőoktatási, vagy szakirányú intézmény oktatója, óraadója, külföldi egyetemen vendégoktató)
 • Hazai és nemzetközi alkotóműhelyben való részvétel
 • Egyéb egyetemi tevékenység (pl. TDK/OTDK szervező/bíráló, ÚNKP témavezető/bíráló, BA/MA szakdolgozati témavezető/konzulens/bíráló)
 • Művészeti rendezvény, fesztivál szervezése, zsűrizése
 • Konferencia-, fesztiválrészvétel (pl. fesztivál zsűritagsága, előadó)
 • Kulturális, közéleti tevékenység (pl. szakmai kitüntetések/díjak, intézményvezetői tapasztalat)
 • Egyéb referenciák (pl. hivatkozások, művészeti interjúk, alkotói projektek/workshopok)
 • Hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben való tagság

Minden további szakmai teljesítmény, amelyet a jelentkező a pályázatához kapcsolódóan relevánsnak tart.

Aktuális témakiírások az Országos Doktori Tanács honlapján:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU&num=122