Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

INTÉZMÉNYI
TÁJÉKOZTATÓ

I. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 A felsőoktatási intézmény neve, címe, intézményi azonosító száma

Hivatalos neve: Színház- és Filmművészeti Egyetem
Rövidített elnevezés: SZFE
Angol nyelvű elnevezés: University of Theatre and Film Arts
Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.
Intézményi azonosító: FI54876
Adószáma: 19271295-2-42
Statisztikai számjel: 19271295 8542 563 01
Bankszámlaszám: 11784009 – 22232733 – 00000000
IBAN: HU81117840092223273300000000
Számlavezető bank: OTP Bank
SWIFT kódja: OTPVHUHB
Felnőttképzési engedélyszám: E-001 355/2015/A001
Tel: 06 1 551-5022, 06 1 551-5740
email: honlap@szfe.hu

1.2 A felsőoktatási intézmény általános jellemzői

A Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalán teszi közzé többek között a rá vonatkozó általános információkat. Ez a weboldal elérhető a www.szfe.hu oldalon.

1.3 A magyar állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei

A felsőoktatási szakképzésre, alap-, mester- és osztatlan képzésre magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvett hallgató által vállalandó feltételek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 48/A-48/S. §-aiban találhatók meg. A törvény a következő oldalon érhető el: jogtar.hu A feltételek összefoglalása az alábbi linkeken olvasható: oktatas.hu és felvi.hu

1.4 A hallgatói követelményrendszer vagy annak elektronikus elérése.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói követelményrendszerét az Nftv. rendelkezéseinek megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei tartalmazzák. A Hallgatói követelményrendszerhez kapcsolódó szabályzatok külön részben, ezen a linken elérhetőek: SZFE hivatalos dokumentumok

1.5 A tanév és a képzési időszakok időbeosztása a hallgatókra vonatkozó meghatározó dátumokkal

A tanévre vonatkozó időszakok, az adott tanév rendje a Neptun kezdőoldalán valamint ezen a linken érhető el a regisztrációs és tantárgyfelvételi időszakot, illetve a vizsgajelentkezési időszakot a tanév rendje tartalmazza, ezekről az időszakokról, valamint a félév aktuális teendőiről a hallgatók a tanulmányi rendszerben megadott e-mail elérhetőségükre „hírlevél” formájában is kapnak tájékoztatást. A felvételivel kapcsolatban további információk elérhetőek az alábbi linken: SZFE felvételi

1.6 A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, félfogadási időpontok.  

A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanulmányi ügyeit az Oktatástámogatási Igazgatóság intézi. A félfogadási időpontok és az elérhetőségek ezen a linken érhetőek el: SZFE OI

1.7 A záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei

Az Nftv. 50. §-a alapján a hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a  hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után  eltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket       alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat vagy diplomamunka megvédéséből, további szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből – állhat. Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A záróvizsgával kapcsolatos speciális rendelkezéseket a Hallgatói Követelményrendszer V. Fejezete tartalmazza. A jelenleg hatályos, illetve a korábbi HKR-ek elérhetőek az alábbi linkeken, a Hallgatói követelményrendszer részben: Hivatalos dokumentumok; Hivatalos dokumentumok archív

A záróvizsgára jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül elektronikusan történik. A szakdolgozattal, záróvizsgákkal, a záróvizsgákra történő jelentkezés rendjével, határidejével kapcsolatos információkat az Egyetem a Neptunon és a weblap Tanulmányi Dokumentumok menüpontjában teszi közzé, valamint a hallgatókat a tanulmányi rendszerben megadott e-mail elérhetőségükre küldött hírlevél formájában tájékoztatja.

1.8 A speciális szükségletű hallgatókkal foglalkozó koordinátor neve és elérhetőségei, a tevékenység rövid ismertetése:

A fogyatékossággal élő hallgatókat segítő koordinátor neve és elérhetőségei:
Bagány-Dessewffy Anett tanulmányi előadó
e-mail: dessewffy.anett@szfe.hu
Az Egyetem Esélyegyenlőségi Terve ITT elérhető

1.9 Az intézményi mobilitási koordinátor neve és elérhetősége, a tevékenység rövid ismertetése 

A Hallgatói mobilitási koordinátor neve és elérhetőségei:
Zsákai Szilvia
zsakai.szilvia@szfe.hu

A nemzetközi mobilitásokkal kapcsolatos információk elérhetőek az alábbi linkeken: SZFE Nemzetközi mobiltás; pályázati anyagok

1.10 A hallgatói jogorvoslat rendje

A hallgatói jogorvoslatra vonatkozó szabályzat megtalálható az alábbi linken, a Hallgatói követelményrendszer részben: SZFE hivatalos dokumentumok

1.11 A tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés módja

A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyekben az Oktatástámogatási Igazgatóság szolgál információkkal.

A tanulmányokkal kapcsolatos szakmai jellegű tanácsadásért az intézetvezetőkhöz és az osztályfőnökökhöz lehet fordulni.

A mentálhigiénés tanácsadás elérhető a nap 24 órájában:
Dr. habil. Lénárt Ágota a Testnevelési Egyetem tanszékvezető egyetemi docense. Hosszú évek óta foglalkozik diákjóléti ügyekkel, diák tanácsadással. Teljesítménypszichológiai munkája során mind sportolóknak, mind más területen dolgozóknak segít a eredményességük, fellépésük optimalizálásában. Országosan elismert és rendkívül népszerű szakpszichológus, pszichoterapeuta. Ő az elindítója a magyar sportpszichológus képzésnek, évek óta segíti a sportolók, olimpikonok felkészülését. tel: +36-30-9544729

1.12 A beiratkozási és bejelentkezési eljárás

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás az első aktív félév megkezdését megelőzően személyesen történik, aminek teljesítési részleteiről az Egyetem a felvételi határozat kiküldésével egyidejűleg értesíti a leendő hallgatókat. A bejelentkezési kötelezettséget a Neptun tanulmányi rendszerben teljesíthetik a hallgatók félévente a tanév rendjében meghatározott időszakban. A beiratkozás feltétele állami ösztöndíjas finanszírozási formában az állami ösztöndíj feltételeinek vállalása a beiratkozás részeként szolgáló nyilatkozat megtételével, önköltséges képzés esetén pedig a képzési szerződés megkötése. Az általános- és pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók a beiratkozással kapcsolatos összesített határidőket és feltételeket az értesítő levélben találják meg.

1.13 A külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk 

A külföldi hallgatók számára az Egyetem biztosítja weboldalának angol nyelvű változatát. Elérhető itt: https://archiv.szfe.hu/en/
A tartózkodási engedély megszerzésével kapcsolatos információk: ITT és ITT

1.14 A felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei

Az intézmény által szedett díjakkal kapcsolatban információk a Hallgatói Követelményrendszerében, illetve a kártérítésről, valamint a kollégiumi díjakról szóló kancellári utasításban találhatóak. Az önköltség mértékével kapcsolatban információ a { }-ban található. Valamennyi dokumentum elérhető az alábbi linken, Hallgatói követelményrendszer részben: Hivatalos dokumentumok 

Az önköltséges hallgatóval az Egyetem beiratkozáskor képzési szerződést köt. A képzési szerződés tartalmazza a hallgató adatait, a képzés megnevezését, az önköltséges képzésre érvényes összeget, amely a hallgatói jogviszony alatt nem módosítható. Az önköltséges finanszírozási formára történő átsorolás esetén az önköltséges képzés megkezdésének tanévére meghirdetett önköltségi díj kerül megállapításra a képzési szerződésben.

1.15 A kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek

A kollégiumra vonatkozó információk megtalálhatóak itt: SZFE Kollégium

1.16 Könyvtári és számítógépes szolgáltatások

A könyvtárral kapcsolatos tudnivalók elérhetőek a www.szfe.hu Könyvtár főmenüpontjában.

Link: Könyvtár kapcsolat

1.17 A sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei

A sportolási lehetőségekről a weboldalunkon olvashat.

II. KÉPZÉSENKÉNTI TUDNIVALÓK, KÉPZÉSI IDŐSZAKONKÉNT ELKÜLÖNÍTVE

A képzésenkénti tudnivalókat, képzési időszakonként elkülönítve a tantervek tartalmazzák. Ennek elérhetősége: https://archiv.szfe.hu/mintatantervek/
A tantárgyak tárgyleírása (tematikája) a Neptun tanulmányi rendszerből a tárgyfelvételt követően letölthető a hallgatók számára.