Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Doktori témahirdetések

A Színház- és Filmművészeti Egyetem 2014 őszétől a következő témákban hirdet felvételt.


Az SZFE Doktori Iskolája 2014 őszétől az alábbi témákban hirdet meg felvételt:

Színházművészet           

 a színjátszás és előadóművészet gyakorlati és elméleti kérdései (Hegedűs D. Géza, Huszti Péter, Máté Gábor, Zsámbéki Gábor)

egyetemes dráma- és színháztörténet (Földényi F. László, Jákfalvi Magdolna, Karsai György,   Lengyel György, Székely Gábor)

magyar dráma- és színháztörténet (Győrei Zsolt, Jákfalvi Magdolna, Lengyel György, Marton László, Székely Gábor)

zene és színház (Bagó Gizella, Tallér Zsófia)

Film- és videóművészet

filmtörténet, filmelmélet és filmdramaturgia (Báron György, Gelencsér Gábor, Schulze Éva, Stőhr Lóránt, Szabó Iván)

a filmművészet gyakorlati (rendezői, operatőri, vágói, hangtechnikai, produceri, stb.) kérdései (Almási Tamás, M. Tóth Géza, Rajk László, Schulze Éva, Balázs Gábor, Kékesi Attila)

dokumentumfilm (Almási Tamás, Kékesi Attila)

film és látvány (M. Tóth Géza, Rajk László)

média (Bárdos András, Rajk László)

150 éves a Színház- és Filmművészeti Egyetem – ehhez kapcsolódó magyar színház- és filmtörténet   (Gelencsér Gábor, Jákfalvi Magdolna, Báron György, Stőhr Lóránt)

A részletes témahirdetéseket lenn találja.  A témahirdetések ajánlatok, a jelölt ezektől eltérhet.

Témák oktatónként:

 

 

Név

Téma

Almási Tamás

 1.  A dokumentumfilm készítés etikai kérdései.
 2. Rendszerváltozás Magyarországon a dokumentumfilm tükrében.
 3. A dokumentumfilm készítés elmélete és gyakorlata.
 4. Meghatározó dokumentumfilmes rendezői megközelítések, stílusok, módszerek összevetése a saját gyakorlattal  egy vagy több /készített/készülő film alapján. 

Bagó Gizella

1.       Megzenésített versek, sanzonok, kuplék magyar nyelven. A stílust meghatározó költők, zeneszerzők, szövegírók munkássága. Zenei, irodalmi, előadói értékek a műfajban. A kis formák helye a zenei és színházi életben.

2.       A prózai színészek szerepépítése a hangfajok, életkor tükrében. A szerepek szövegeinek „zeneisége” (ritmus, tempó, hangerő, moduláció, színek) mint „kottakép”.

3.       Legendás előadások, legendás szereplők. Színész énekesek, a Nemzet Színészei zenés előadásokban. (Kaposvártól Budapestig). Régi zenei értékek a mai színész énekes utánpótlás nevelésében.

Balázs Gábor

A hangtechnika és a filmművészet kölcsönhatásai

Bárdos András

 1. A rendszerváltás és az ezzel kapcsolatos társadalmi folyamatok megjelenítése a magyar médiában.
 2. Társadalmi és szellemi nyitottság, illetve provincializmus a magyar médiában.
 3. Az egyidejűség, a jelenlét, a dokumentarizmus szerepe a modern elektronikus újságírásban.

Báron György

 1. A filmi hatáskeltés technikája Alfred Hitchcock filmjeiben.
 2. Az elbeszélő nyelv változása a hatvanas évek európai filmjeiben (nouvelle vague, free cinema, cseh új hullám, Cassavetes és a New York-i iskola).
 3. A transzcendentális/spirituális film (Dreyer, Ozu, Bresson, Tarkovszkij).
 4. A férfi és női szerepek változása a filmtörténetben.

Földényi F. László

 1. Európai drámatörténet.
 2. A romantika korának irodalma és művészete.
 3. A 20. századi európai avantgárd művészete.
 4. Az irodalom és a társművészetek kapcsolata (képzőművészet, zene, film).
 5. A képelmélet és a vizuális kultúra kérdései a 20-21. században.

 

Gelencsér Gábor

1.      Filmelmélet

2.       

– fikció és dokumentarizmus viszonyának elméleti reflexiója a korszak szakirodalmában, rendezői jegyzeteiben és műveiben a Budapesti Iskolától a Balázs Béla Stúdió experimentális dokumentumfilmjeiig

– a parabolikus forma poétikai alakzatai

– a műfajiság kérdésének alakulása elméleti szempontból (a műfajiság keretfeltételeinek vizsgálata)

2. Filmtörténet

– a műfajiság kérdésének alakulása történeti szempontból (folyamatelemzés, korszakok összevetése, műfaji keresztmetszetek)

– társművészeti párhuzamok: irodalom és film a hetvenes években, képzőművészet és film a nyolcvanas években

– a hetvenes-nyolcvanas évek underground, a nyolcvanas-kilencvenes évek non professional művészete; e csoportok hatása a filmtörténeti folyamatokra

3. Filmelemzés

– egy-egy lezárult, ugyanakkor kevéssé ismert, illetve feldolgozott életmű elemző bemutatása (pl. Novák Márk, Szörény Rezső, Szász Péter, Fehér György, Kardos Ferenc)

– motívumelemzés (pl. lakás), konfliktustípusok elemzése (pl. generációs)

– stíluselemzés (pl. a realista stílus átalakulása a hatvanas-hetvenes években, az időrend-felbontásos elbeszélésmód stílusalakzatai Fábrinál, Gaálnál, Makknál, Huszáriknál)

 

Győrei Zsolt

 1. Magyar drámaírói életművek Bessenyeitől Csikyig
 2. A magyar polgári dráma fénykora (1896-1945)
 3. Verses színművek a magyar drámatörténetben
 4. A drámai adaptáció elméleti és gyakorlati kérdései
 5. Az erkölcsnemesítés és a nevelés irálya a honi színművészetben
 6. A magyar színészet száztizenegy esztendeje (1837-1948)

Hegedűs D. Géza

 1. Művészi szabadság és történelem –  XX. századi nagy színházrendezői életművek a magyar nyelvű színpadokon.
 2. Korszakok és változó színész idolok –  A magyar társadalom önképe egy-egy színészi életműben – színház, film, televízió.
 3. A színházi nyelv és színpadi beszéd változásai  különös tekintettel a XX. századi radikális társadalmi és kulturális változásokra.
 4. A beszédtanítás nagy alakjai a magyar színészképzés történetében: a változó korok színházi követelményei, és a változó beszédtanítási módszerek.
 5. A magyar nyelvű színjátszás XXI. századi jelenségei a test- és a beszédkultúra tükrében: a színészképzés lehetőségei, komplex módszerei a mozgás- és beszéd  oktatásban.
 6. Képzelet és valóság. Meghatározhatjuk-e egy kor színházművészetét a be nem mutatott darabokkal? Vagy azok a művek határozzák meg egy kor színházkultúráját, melyek előadásra kerültek?

 

Huszti Péter

Jago: „Ki mondja még, hogy gazember vagyok?

            Hát nem derék, nem jó az én tanácsom?…”

            (Shakespeare: Othello)

            A színész mint a szerep „védőügyvédje”.

            Alakítások életre keltése és életben tartása az olvasópróbától az utolsó előadásig.

Jákfalvi Magdolna

 1. A dramatikus szöveg a színházi gyakorlatban: újraolvasás, újraírás.
 2. A színház performativitása: esemény-, dokumentum-, fórumszínház.
 3. A színikritika hagyománya: esztétika és hatalmi beszéd viszonya.
 4. Hallgatói egyéni témakezdeményezések a színháztörténet, a színházelmélet területén.

 

Karsai György

 1. A klasszikus görög színház továbbélése az európai színpadokon a 18-20. században.
 2. Az antik mítoszok továbbélése néhány választott európai ország 20. századi színháztörténetében.
 3. Antik mítoszok, mitikus alakok a 19-20. századi színházi világirodalomban.
 4. Szophoklész- és Euripidész-értelmezések a magyar színházi hagyományban Bornemiszától Zsótérig.
 5. Egy adott magyar színház húsz-harminc évének története a kritikai fogadtatás tükrében.
 6. Az antik drámák színreviteleinek története Magyarországon 1945-től a mai napig.

Kékesi Attila

1.       Rendezői beavatkozás a dokumentumfilmben

 1. A rendezői koncepció és a valóság ütközése

Lengyel György

1. Párhuzamos életrajzok: Hevesi Sándor és dr. Németh Antal rendezői és igazgatói munkássága a Nemzeti Színházban.

2.Major Tamás és Gellért Endre Nemzeti Színháza 1945-1959.

3. A magyar színház útjai a 20. században.

(1890-2000)

4.Az orosz avantgárd színháza és hatása a 20. és 21. század színjátszására:

Meyerhold, Vahtangov ,Taírov, Jevreinov és követőik. Az orosz színházi forradalom a 1917-es forradalom előtti évtizedektől a sztálinista terrorig.

A szovjet színház a sztálinizmus évtizedeiben 1934-től – a peresztrojkáig.

5. Peter Brook:”Az összetett és a rejtett valóság”

Peter Brook rendezői életműve – napjainkig

Shakespeare rendezések, a Mahabarata, az afrikai és ázsiai színház hatása

Operarendezései: Carmen, Don Giovanni.

6.Ariane Mnouchkine Napszínháza

A társulat alkotómunkája.

Az antik tragédiák, Shakespeare művek előadásai.

A politikai dokumentumdrámák.

Az ázsiai színház hatása  A. Mnouchkine rendezéseire.

7. Színház és dráma a 20. századi diktatúrákban (1919- a hatvanas évekig)

(Németország, Szovjetunió, Olasz –  Spanyol – Francia- Görögország, 

Skandinávia, a balti államok és a volt „szocialista” országok.

Marton László

1. Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv munkássága az Operaházban.

2. Jób Dániel munkássága

3. Horvai István munkássága

4. A Vígszínház története a II. világháború után

Máté Gábor

1.  A vendégszöveg szerepe a színházi előadásban.

2. A beszédtanítás új útjai a külföldi és hazai gyakorlat tükrében

M. Tóth Géza

1. A karakter design szerepe a kortárs animációban.

2.  A filmes elbeszélés új lehetőségei az animációs filmben

 3. Hogyan hangzik a kép, mire képes a hang? – A hang és a mozgókép együttes alkalmazásának új lehetőségei.

4.  Megörökíteni és létrehozni. – Animációs technológiák alkalmazása a játékfilmben.

Radnai Annamária

1.A. P. Csehov munkássága

2.XIX. századi orosz dráma

3.Filmes narratívák

4.Dokumentumfilmes elbeszélésmódok

5.Dramaturgia a színházon, filmen kívüli területeken

Rajk László

1.  A látvány, mint urbanisztikai elem.

2. Köz- és privát események medializálása.

Schulze Éva

1. Filmdramaturgia, filmforgatókönyv.

2. Rendezői pályaképek a filmes történetmesélés aspektusából.

3.  Kiemelkedő magyar /európai, amerikai/ forgatókönyvírók munkássága, hatásuk az adott ország filmművészetére.

4.  A rendszerváltozás történetei a magyar játékfilmekben, összehasonlító elemzés más volt szocialista országok hasonló tematikájú játékfilmjeivel. 

Stőhr Lóránt

1. A dokumentumfilm elmélete és poétikája

2. Teatralitás és performativitás a filmben
3. A melodráma műfaji kérdései
4. A kortárs magyar film

5. A modern film esztétikája

Szabó Iván

1. A forgatókönyvírás elmélete és gyakorlata

2. A filmes elbeszélés elmélete

Székely Gábor                   

 1. Moliēre

Kortörténet.

A rövid darabok.

A nagy művek

A magyarul régóta hiányzó monográfia pótlása

Új fordítások készítése

A színművek elemzése

 

 1. A. P. Csehov

Kortörténet

Drámák elemzése

Új fordítások készítése

 1. A drámaíró Füst Milán

Monográfia

Kortörténet

Kis kísérleti darabok, egyfelvonásosok

Nagy drámák

Tallér Zsófia

A rendező és a zeneszerző együttműködésének analízise, a rendezői életművek feldolgozásán keresztül

Upor László

1.A kortárs brit dráma irányai és jelentős szerzői

2. Ír dráma a XX. és XXI. században

3. A drámafordítás elméleti és gyakorlati kérdései

4. Összehasonlító fordításkritika, fordításelemzés 

Zsámbéki Gábor

1. A színész és rendező viszonyának alakulása a magyar színháztörténetben.

2.A magyar színházi struktúra változásai a Kelemen Társulat megjelenésétől napjainkig, különös tekintettel a az 1945-től 2013-ig tartó időszakra.